9 de novembre de 2010

INFORMACIONS SOBRE EL MENJADOR I LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’hora de dinar forma part del temps en què intentam que els infants aprenguin a conviure i a menjar d’una manera ordenada i seguint unes pautes de bon comportament i d’educació cap a una alimentació adequada. 
Les monitores del menjador porten a terme el seguiment d’aquesta tasca que afortunadament, com a norma general, es desenvolupa sense problemes. No obstant això, el Consell Escolar, en compliment de les seves atribucions, tractarà aquells casos de faltes greus que alterin el clima de convivència i de bon ambient de menjador que tots pretenem aconseguir. A tals efectes, es consideraran faltes greus:
 • La falta de respecte envers el personal del menjador o de la cuina.
 • Fer malbé el menjar propi o d’altres, tudar-lo, tirar-lo, jugar-hi.
 • Promoure o participar en baralles violentes en temps de menjador.
 • Sortir del recinte de menjador o de l’escola sense permís de la monitora.
 • Fer malbé els estris de menjador, de mobiliari, etc.
Per altra banda convé que les famílies estigueu informades sobre una sèrie de normes que s’han de tenir presents per al bon funcionament del menjador i de les activitats extraescolars:
 • Els infants que no puguin menjar qualque tipus d’aliment hauran d’entregar a la seva monitora de menjador el corresponent certificat mèdic.
 • Els infants de menjador i/o activitats extraescolars només poden sortir del recinte acompanyats dels seus responsables. Si han de sortir sols, han de dur una autorització signada pels seus pares o tutors.
 • Quan els responsables dels infants vénen a cercar-los, sobretot d’educació infantil, cal avisar la monitora. Si la persona encarregada d’endur-se’n l’infant no és coneguda per les monitores s’avisarà l’oficina de l’Ampa amb antelació.
 • Seguint la línia de centre establerta, els infants no podran menjar llepolies dins el recinte escolar.
 • Els infants que no dinen a l’escola i hi vénen a fer alguna activitat extraescolar , han d’abandonar el recinte quan l’acabin ja que no disposen de custòdia de pati.
 • No es poden recollir els infants abans d’acabar de dinar o abans del final de l’activitat extraescolar que realitzin. Els responsables dels infants esperaran defora i no interrompran el dinar o l’activitat.