18 de març de 2013

Per què ensenyar en català.....
Davant l’obertura del termini de matrícula pel curs que ve. Ens sembla oportú fer algunes consideracions  sobre la immersió lingüística, pràctica que feim servir en aquesta escola per facilitar i garantir l’aprenentatge dels infants.  

A la nostra escola es fa tot l’ensenyament en català des de fa vint-i-vuit anys i ha aconseguit des de llavors nombrosos reconeixements a la feina realitzada (premi Baldiri Reixach, premi Francesc de Borja Moll, premi Alzina). Fer tot l’ensenyament en català significa que tots els infants aprenen en llengua catalana sigui quina sigui la seva llengua familiar. El català és també la llengua de relació i comunicació entre els membres de la comunitat educativa.  Aquesta manera de treballar es diu “immersió”.
La immersió en català ha estat per a les escoles de les Illes Balears un motiu de qualitat, d’exigència cap als professionals que hi treballam i de renovació pedagògica. Amb la immersió els infants aprenen la llengua alhora que incorporen els continguts curriculars i garanteix que els infants de les nostres escoles dominin –tal i com marca la llei- el català i el castellà en acabar l’escolarització.
Per què és positiu pels vostres fills i filles saber més d’una llengua?
 Saber més d’una llengua garanteix en el futur la competitivitat professional i és un recurs potencial per a la bona gestió de la complexitat social i el món canviant i dinàmic en el que vivim, on el coneixement de les diverses llengües és una clau per al desenvolupament i per a la formació correcta de les persones.
A més, diferents investigacions indiquen que l’aprenentatge de més d’una llengua és favorable al desenvolupament de la intel·ligència i que, quant més precoç es duu a terme aquest aprenentatge, més efectiu és.
Per què tots i totes amb la mateixa llengua?
Per contribuir a la cohesió social i lingüística i fer sentir tothom com a part d’una mateixa societat, sense diferències ni exclusions.
Ens definim com a centre inclusiu, això significa que dins la nostra escola té cabuda tot l’alumnat i les seves famílies, sense fer cap distinció per raons de procedència, sexe, religió, discapacitat, origen social o qualsevol altra condició, com és també la llengua. Perquè acollim al nostre alumnat així com és i no el segregam per cap motiu, no volem crear línies diferents per raons de llengua que separen i marginen els infants.
Per què en llengua catalana?
Perquè des de l’escola volem que els vostres fills i filles siguin en el futur ciutadans i ciutadanes de ple dret. Les llengües només s’aprenen quan s’usen i per molts d’infants l’única oportunitat d’aprendre el català és a l’escola, mentre escolten parlar els seus companys i companyes i l’usen amb els nins, nines i adults de l’escola.
La llengua i la cultura constitueixen un dels signes d’identitat col·lectiva més importants. Aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri que viu el català, llengua pròpia de les Illes Balears,respecte al castellà en diferents àmbits de la nostra societat.
Si el meu fill o filla no entén ni parla la llengua catalana, com ho pot fer per donar-se a entendre als mestres o als altres infants?
A la immersió, el professorat és bilingüe i entén el que diu el vostre infant tot i que no s’expressi en català. La idea fonamental és respectar la llengua d’expressió de l’infant i animar-lo a que ho faci en català quan se senti segur.
El professorat utilitza sempre la llengua catalana i utilitza recursos extralingüístics i del context per ajudar a la comprensió, la qual cosa facilita l’aprenentatge dels infants.
Les expressions de l’infant són admeses sense correccions explícites. El que és important i prioritari és mantenir el desig de comunicar-se i compartir les seves experiències que són part essencial de la cultura de l’aula.
Què passa amb la llengua materna dels infants?
L’aprenentatge de la llengua materna no s’atura perquè l’escolarització es faci en la llengua no familiar, sempre que es continuï parlant a casa o a l’entorn.
Com i quan incorporam les altres llengües?
La llengua castellana s’introdueix de manera progressiva (primer oralment i després en textos escrits) al llarg del període que va entre els 5 i els 8 anys.
S’imparteixen classes de castellà i català en horari equivalent durant l’Educació Primària i després a la Secundària. La immersió assegura el perfecte aprenentatge del castellà com demostren els estudis realitzats i els resultats de les proves d’avaluació diagnòstica que du a terme la Conselleria cada dos anys. Aquestes proves demostren que el nivell de castellà dels nostres estudiants és igual que el d’altres comunitats autònomes que tenen com a única llengua el castellà. El sistema garanteix el coneixement de les dues llengües en acabar l’escolarització.
La llengua anglesa s’introdueix a partir dels 4 anys d’una forma lúdica.
La nostra escola garanteix el reconeixement, el respecte, la consideració i la relació afectiva de tots els infants amb la seva llengua materna sigui quina sigui aquesta.

L’escola del Rafal Vell és un exemple de col·laboració entre famílies i mestres i us animam a comprometre-vos de manera activa en suport d’una escola pública de qualitat i en català que no separi els infants per la seva llengua d’origen i que ajudi a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure.