22 de desembre de 2009

BEQUES MENJADOR ESCOLAR

BEQUES PER MENJADOR ESCOLAR

La Conselleria d'Educació i Cultura convoca ajudes per a MENJADOR escolar durant el curs 2009-10.

Requisits:

Són requisits imprescindibles per poder sol·licitar i rebre les ajudes convocades:
 1. Utilitzar de forma permanent el servei de menjador. S’entén com a utilització permanent de menjador la que superi el 70% dels dies de servei de menjador.
 2. Haver presentat la sol·licitud i la documentació requerida en aquesta convocatòria en els terminis establerts.
Per atorgar les ajudes s’han de tenir en compte els criteris següents:

a) La renda familiar disponible;
b) El nombre de membres de la unitat familiar;
c) Les condicions socials del sol·licitant, acreditades de forma fefaent.
d) Els membres de l'unitat familiar afectats per disminucions físiques o psíquiques.

Puntuació que es concedirà en concepte d’Ingressos familiars (total dels ingressos dividit entre membres de la unitat familiar):

Es computaran com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l’any anterior (2008).
 • Fins a 3000 euros: 10 punts
 • De 3000,01 euros a 3500 euros: 9 punts
 • De 3500,01 euros a 4000 euros: 8 punts
 • De 4000,01 euros a 4500 euros: 7 punts
 • De 4500,01 euros a 5000 euros: 6 punts
 • De 5000,01 euros a 5500 euros: 5 punts
 • De 5500,01 euros a 6000 euros: 4 punts
 • De 6000,01 euros a 6500 euros: 3 punts
 • De 6500,01 euros a 7000 euros: 2 punts
 • De 7000,01 euros a 7500 euros: 1 punt
 • Més de 7500 euros: 0 punts
Puntuació que es concedirà en concepte de criteris familiars:

 • Per cada infant en acolliment: 1 punt
 • Per cada persona de la unitat familiar amb discapacitat física o psíquica:1 punt
 • Per família nombrosa: 1 punt
 • Per família monoparental: 1 punt.
 • Per tenir dos o més infants escolaritzats en el mateix centre educatiu que facin ús del menjador: 1 punt.
Condicions sociofamilars desfavorables

Les valorarà el Consell Escolar a partir de les orientacions de l'annex II i en funció dels documents que hagi pogut recaptar.

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR FINS DIA 21 DE GENER:
 1. Full de sol·licitud que facilitarà el centre.
 2. DNI en vigor, NIF o, en cas de ser estrangers, NIE, de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 14 o més anys en data 31 de desembre de 2008.
 3. Certificat d'ingressos de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (Hisenda) corresponent a l’any 2008 del pare i de la mare o tutors. No serà suficient la presentació del certificat de no estar obligat a fer la declaració de renda, s'ha d'acompanyar d'un justificant d'ingressos.
 4. Fotocòpia llibre família amb tots els components. En els casos de nul.litat, separació o divorci, s'ha d'acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet han d'acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que ho demostri

Si voleu consultar el BOIB, clicau damunt l'enllaç:

BOIB 22/12/2009

Termini per presentar la so.licitud en el centre fins dia 21 de gener 2010.

Es poden recollir els impressos i demanar aclariments a la secretaria del centre.